Entepe OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği kanununa bağlı olarak 15.05.2013/28648t/sayılı çalışanların iş sağlığı güvenliği eğitimleri usul ve esasları hakkında yönetmelik kapsamında tüm çalışanların İş sağlığı güvenliği eğitimleri işveren tarafından eğitim aldırılmaları zorunludur. İş güvenliği eğitim şirketleri olarak Entepe osgb bu konuda hizmet vermektedir.

İşveren eğitimi uygun mekan ve araçlarla verilmesini sağlar. İş güvenliği işveren eğitimi mesai saatlerinde vermek zorundadır. İşveren eğitimi çalışana fatura edemez. İşveren eğitimi değerlendirir ve sertifikalandırılmasını sağlar

Eğitimlerin amacı iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en alt seviyeye indirmek, işverenin, ve çalışanların maddi ve manevi zararlardan korunmasını sağlamaktır. Bu eğitimler işyerinin tehlike sınıfına faaliyetlerine bağlı olarak verilir.

Çalışanların İş sağlığı ve güvenliği eğitimi osgb şirketleri tarafından sağlanır. Entepe osgb İş güvenliği eğitim şirketi ile görüşerek iş güvenliği eğitimlerinizi alarak iş yerinizin İş sağlığı ve güvenliğini sağlayabilirsiniz. Yönetmeliğe göre Entepe OSGB ile sözleşmeli çalışan işyerleri tüm iş sağlığı güvenliği eğitimleri hizmet kapsamında alabilmektedir.

Entepe osgb, iş güvenliği eğitim şirketi İstanbul Çekmeköy , iş güvenliği eğitim şirketi İstanbul Ümraniye , iş güvenliği eğitim şirketi İstanbul Beykoz ,   iş güvenliği eğitim şirketi İstanbul Üsküdar , iş güvenliği eğitim şirketi İstanbul Kadıköy,  iş güvenliği eğitim şirketi İstanbul Sancaktepe ,  iş güvenliği eğitim şirketi İstanbul Sultanbeyli,   iş güvenliği eğitim şirketi İstanbul Şile,  iş güvenliği eğitim şirketi İstanbul Kartal, iş güvenliği eğitim şirketi İstanbul Pendik , iş güvenliği eğitim şirketi İstanbul Tuzla,  iş güvenliği eğitim şirketi Kocaeli Gebze bölgesinde hizmetlerini sürdürmektedir.

İş Güvenliği Eğitimleri ;

 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, hijyen, İşyeri temizliği ve düzeni,
 • İş güvenliği eğitimi, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 • İş güvenliği eğitimi, Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, Elle kaldırma ve taşıma, Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • İş güvenliği eğitimi, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, Ekranlı araçlarla çalışma, Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İş güvenliği eğitimi, İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile teknikleri, güvenlik ve sağlık işaretleri,kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

İş Sağlığı Eğitimleri;

 • İş sağlığı eğitimi, meslek hastalıklarının sebepleri.
 • İş sağlığı eğitimi, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması.
 • İş sağlığı eğitimi, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri.
 • İş sağlığı eğitimi, Hijyen
 • İş sağlığı eğitimi, İlkyardım.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği (İsg) Hizmetleri

30.06.2012 tarihinde yürürlüğe 6331 sayılı kanuna ve ile ilgili yönetmeliklere göre İşçi sağlığı ve iş Güvenliği kapsamında alınması gereken temel hizmetler:

 • İş Güvenliği Uzmanlığı
 • İşyeri Hekimliği
 • Danışmanlık ve Rehberlik
 • İSG Temel Eğitimi
 • İzleme, Ölçme ve Denetleme
 • İşyeri Sağlık Gözetimi
 • Risk Değerlendirmesi
 • Acil Durum Eylem Planı
 • İşe Giriş ve Periyodik Muayeneler
 • Periyodik Kontroller ve Ortam Ölçümleri
 • İSG Yönetimi ve Organizasyonu
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlama
 • İSG Kapsamında Çalışma Talimatlarının hazırlanması
 • Yıllık Sağlık Ve Güvenlik Raporu

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri

İşveren, işyerlerinde alınması gereken İşçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından veya ilgili yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirir veya bu hizmeti OSGB’lerden alır.. On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri ayrıca diğer sağlık personeli görevlendirir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri çalışanlara mali yük getirmeyecek şekilde sunulur.

İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki ve Yükümlülükleri

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili olarak iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik işverene rehberlik yapmak

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

İşe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak. Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak, çalışanları bilgilendirmek. Gece postaları da dâhil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek.

Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği içinde çalışma ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önermek, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek.

İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.

İşyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak, çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür .

İşyeri hekimleri, Sağlık ve iş sağlığı hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

Hayati tehlike arz eden durumlarda işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

Görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri onaylı deftere yazar.

Meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.

İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri

Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.

Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.

Diğer Sağlık Personelinin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Görev Yetki ve Yükümlülükleri

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak ve gerekli kayıtları tutmak.

İşyeri ve çalışanlarla bilgileri gizli tutmak, İSG ile ilgili tespit ve tavsiyelerini işyeri hekimine iletmekle yükümlü olup işverene karşı sorumludur.

Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri

çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına en az 10 dakika.

çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına en az 15 dakika.

çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına en az 20 dakika.

İş Güvenliği Uzmanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Görev Yetki ve Sorumlulukları

İş Sağlığı ve güvenliği konularında işverene iş kazaları, meslek hastalıkları, potansiyel tehlikeler ve nedenleri konusunda İşverene rehberlik yapmak

Risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

Çalışanların İSG eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek, İlgili talimatları ve prosedürleri hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

İşyeri hekimi ve İlgili birimlerle iş birliği içinde iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

Sağlık ve Güvenlik ile ilgili alınması gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne bildirmek.

Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak, çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

İşyerinde acil müdahale gerektiren durumlarda işin durdurulması için işverene başvurmak.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.

İşverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

Sağlık ve Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumlu olmak.

İş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır.

İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 6 dakika.

Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.

Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

Çalışanların Hak ve Yükümlülükleri

Hayati tehlike arz eden durumları İSG kuruluna, kurul yok ise işverene bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep etmek.

Çalışanlar ve temsilcileri, işyerinde yürütülecek İSG hizmetlerinin amaç ve usulleri konusunda haberdar edilir ve elde edilen verilerin kullanılması hakkında bilgilendirilirler.

İşyeri hekimi, İş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen İSG talimatlarına uyar. çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılır.

Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımı verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanır.

Tespit edilen noksanlık ve ilgili mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapar.

İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber verir.

 • İş Güvenliği Uzmanı atanması ve İSG-KATİP sistemine kayıt,
 • İş sağlığı ve Güvenliği altyapısını oluşturulması konusunda rehberlik,
 • İş Güvenliği Yönetim Sisteminin oluşturulması ile ilgili danışmanlık,
 • Tehlike sınıflarının belirlenmesi uzmanlık ihtiyacı konusunda rehberlik,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çalışma talimatları,
 • Risk Analizi ve Değerlendirmesi,
 • Acil Durum Eylem Planı ve tatbikatlar,
 • Patlamadan Korunma Dokümanı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Planı ve Organizasyonu,
 • Ortam Ölçümlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Çalışma ortamının İş güvenliği açısından iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları,
 • İş Güvenliği eğitimlerini planlanmak, eğitimlerinin verilmesini ve değerlendirilmesi.

iş sağlığı ve güvenliği

Bir cevap yazın

İLETİŞİM

Adres:Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Özge Sok. No:1 Zin D Plaza K:3 Daire:11
Çekmeköy – İSTANBUL
Tel    : 0 216 577 49 49
Gsm  : 0 549 640 10 33
Fax   : 0 216 576 35 01
E-Posta: info@entepeosgb.com.tr

BİZE ULAŞIN