HİZMETLERİMİZ

İş Güvenliği Hizmeti

30.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bağlı olarak tüm işletmeler çalışan sayısına ve işin tehlike sınıfına bağlı olarak iş güvenliği uzmanı çalıştırmak veya bu hizmeti OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) den almak zorundadır.

Devamı…

İş Sağlığı Hizmetleri

30.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bağlı olarak tüm işletmeler çalışan sayısına ve işin tehlike sınıfına bağlı olarak iş güvenliği uzmanı çalıştırmak veya bu hizmeti OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) den almak zorundadır.

Devamı…

Risk Analizi ve Değerlendirmesi

İş sağlığı ve Güvenliği kanununa bağlı olarak tüm işetmeler iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için tehlikeli hareketler ve tehlikeli durumlar belirlenir, riskler analiz edilerek Risk Değerlendirmesi yapılır. Risk analizi yapmak, yaptırmak tüm iş yerleri için yasa gereği zorunludur.

Devamı…

Acil Durum Eylem Planı

6331 sayılı yasası ve acil durumlar hakkında yönetmelik kapsamında; acil durum planları hazırlanır, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda çalışmalar yapılır. Yönetmelikte belirtilen şekilde personel görevlendirilir ve gerekli eğitimler aldırılır. Acil durum tatbikatları yapılır.

Devamı…

İş Güvenliği Ortam Ölçümleri

6331 sayılı yasa ve ‘’İş Hijyeni Ölçüm test ve analizi yapan Laboratuvarlar hakkında yönetmelik madde 5. ‘e göre aşağıdaki konularda ortam ölçümleri yapılmalıdır. Ölçüm gerekliliği ve periyotlar işyeri hekimi ve iş Güvenliği uzmanı tarafından belirlenmektedir.

Devamı…

Patlamadan Korunma

6331 sayılı yasa kapsamında “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında, Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek, Patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek, Patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak amacıyla patlamadan korunma dokümanı hazırlanır.

Devamı…

İş Ekipmanları Periyodik Kontrolleri

6331 sayılı yasa ve ‘’İş ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğini ‘’ madde 7 ‘ye göre aşağıdaki İş Ekipmanlarının periyodik kontroller yapılmalıdır. Bu kontroller Akredite kuruluşlar tarafından yapılmakta olup Kontrol periyotları yönetmelikte belirtilmiştir. Entepe OSGB Periyodik kontrollerin yapılmasını sağlamakta ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir.

Devamı…

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

6331 sayılı yasa ve 15.05.2013 tarihli Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında tüm çalışanların İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak yönetmelikte belirtilen konularda işveren tarafından eğitim aldırılmaları zorunludur. Entepe OSGB  Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir kurumdur.

Devamı…

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Nedir?

6331 sayılı kanuna göre iş Sağlığı Ve Güvenliği hizmetlerini bünyesinde sağlayamayan firmaların bu hizmetleri dışarıdan karşılamak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin kısa adıdır.

OSGB Nasıl Kurulur?

6102 sayılı Türk Ticaret kanununa göre kurulan ve faaliyetleri arasında bu hizmetlerin yer aldığı şirketler belirlediği şartları yerine getirmeleri halinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi açabilirler. 30.12.2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı kanuna göre yükümlülüklerini yerine getiren şirketler Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilir. Yetki için;

Ticaret Sicil Gazetesi, şirket tüzüğünde bu hizmetler yer almalıdır.

Şirketi temsile edecek kişinin imza sirküleri.

Tam süreli görevlendirilen en az bir tane İş yeri hekimi , İş Güvenlik Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin tam zamanlı iş sözleşmeleri veya görevlendirme belgeleri ile bu kişilere ait işyeri hekimliği, diğer sağlık personeli belgeleri. Bu kişiler sahibi veya ortağı ise tam süreli çalışacaklarına dair taahhütnameleri.

Mesul Müdür Görevlendirme yazısı, bu kişi şirketin sahibi veya ortağı ise Mesul müdürlük taahhütnamesi. İşyerine ait olan yapı kullanma izin (iskan) belgesi.

Kullanılacak yerin işyeri olduğunu gösteren Çalışma İzin Belgesi

Yetki alınacak yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen numarataj/ adres tespit belgesi.

Kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi.

Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bütün bölümlerin ve kullanım amacının belirtildiği, yetkili teknik eleman tarafından onaylanmış olan 1/50 ölçekli plan.

Yetki alınacak yere ait yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına İtfaiye Raporu.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi için Altyapı ve Çalışma ortamı

Çalışma ortamında 8 metrekareden az olmamak üzere tam zamanlı olarak çalışan işyeri hekimi tarafından kullanılacak muayene odası, bir güvenlik Uzmanı odası. Her tam zamanlı çalışacak hekim ve uzman için aynı şartlarda birer oda. 15 metrekareden az olmamak üzere bir ilk yardım ve acil müdahale odası 12 metrekare bekleme odası ve uygun büyüklükte bir arşiv odası, bir lavabo ve tuvalet bulunur. İş yerinin tabelası önemlidir belli ölçülerde olmalı ve işletmenin girişinde veya binanın uygun bir yerinde asılır.

Çalışma ortamının bu şartlara uygun olarak düzenlenmesi, sürdürülmesi yapılacak her hangi bir değişikliğin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilmesi gerekir.

Kimler Entepe OSGB  Hizmeti Almak Zorundadır

İşveren, bu hizmetleri yürütmek üzere gerekli niteliklere sahip personeli yasa gereği bulunmak zorundadır. İşyeri bu hizmeti sağlayacak niteliklere sahip personel bulunduramıyorsa işyerlerinde alınması gereken işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla Ortak sağlık ve Güvenlik birimlerinden hizmet alır. Hizmet sunan birimin görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılamakla ve yetki belgesi ile çalışma yapmasından yükümlüdür. Bu hizmeti alacak İşyeri Az tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olmak üzere 3 sınıfta yer alır. Bu sınıflarda yer alan işyerleri ; İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanlığı Diğer Sağlık Personeli Hizmeti alırlar.

Tehlike sınıfına bakılmaksızın 50 den fazla çalışanı olan tüm işyerleri 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan ve en az 1 çalışanı olan tüm firmalar 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle, Kamu kuruluşları ile az tehlikeli sınıfta yer alan ve 50 kişinin altında çalışanı olan işyerleri 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle hizmet almak zorundadır.

50 kişinin altında çalışanı olan az tehlikeli işyerleri 2020 yılına kadar gerekli eğitimleri almaları durumunda kendi hizmetlerini sağlayabilirler. İş veren İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinden sorumludur. İşveren sorumluluklarını kendisi yerin getiremiyorsa OSGB den hizmet almak zorundadır.

İşyeri hekimi ; Az tehlikeli sınıflarda kişi başı 5 dakika, Tehlikeli sınıflarda kişi başı 10 dakika, Çok tehlikeli Sınıflarda kişi başı 15 dakika olmak üzere aylık sağlık hizmet sunar. Çok tehlikeli ve 10 kişinin üzerinde çalışanı olan işyerleri hekim yanında diğer sağlık personeli (hemşire/sağlık memuru) hizmeti sunulur. Tam zamanlı İşyeri hekimi çalıştıran işyerleri diğer sağlık personeli hizmeti almak zorunda değildir.

Uzman; Az tehlikeli sınıflarda kişi başı 10 dakika, tehlikeli sınıflarda kişi başı 20 dakika, çok tehlikeli Sınıflarda kişi başı 40 dakika olmak üzere aylık hizmet sunar.

Tehlike Sınıfları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafında İş kollarına bağlı olarak tespit edilmiş ve Nace Kodu veya faaliyet Kodları olarak listelenmiştir.

Faaliyet Kodu 6 rakamdan oluşur vergi levhasının üzerinde Ana faaliyet ve kodu şeklinde yer alır. Aynı zamanda 23 rakamdan oluşan işyerine ait SGK numarasını il rakamından sonraki altı rakamda Nace kodunu ifade eder. Bu altı rakamlı faaliyet kodu Tehlike sınıfları listesinden bakılarak İş yerinin Tehlike sınıfı (Az tehlikeli/Tehlikeli/Çok tehlikeli) şeklinde belirlenir. Tehlike sınıfı belirlendikten sonra çalışma süreleri yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanarak hizmetin kapsamı belirlenir.

Uzmanlar A, B ve C olmak üzere sınıflandırılır. Tehlike sınıflarına uygun olarak çalıştırılır.

A Sınıfı uzmanlar çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde,

B Sınıfı uzmanlar tehlikeli sınıflarda,

C Sınıfı uzmanlar az tehlikeli sınıflarda,

Ancak uzman yetersizliğinde dolayı 2016 yılına kadar C sınıfı uzmanlar B sınıfı uzmanların yerine, B sınıfı uzmanlar A sınıfı uzmanların yerine görev almalarına izin verilmiştir.

Genle olarak Entepe OSGB Hizmetleri

Ortak sağlık ve İş Güvenlik Hizmetleri kapsamında iş yerlerine sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir.

 • İşyeri Hekimi Atama Hizmeti
 • İş Güvenliği Uzmanı Atama
 • İş Sağlığı Güvenliği Planı
 • İşe Giriş ve Periyodik Muayeneleri
 • Sağlık Raporu
 • Çalışma Ortamı Gözetimi
 • Risk Analizi
 • Acil Durum Eylem Planı
 • Patlamadan Korunma Dokümanı,i
 • İSG Kapsamında Çalışma Talimatları
 • Yıllık Sağlık Ve Güvenlik Raporu
 • Danışmanlık ve Rehberlik

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Çalışanların İş Sağlığı ve güvenliği kapsamında alacakları eğitimler yasa ve ilgili yönetmelikte belirtilmiştir.  Yönetmelik kapsamında bu eğitimler; OSGB de çalışan uzmanlar tarafından verilebilir. Ancak iş yerinde SGK kayıtlı uzman olarak çalışan personel varsa oda bu eğitimleri verebilir. Bunun dışında kalan uzman dahi olsa eğitim veremez.

 • Genel Eğitimleri
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçları
 • Meslek hastalıklarının sebepleri
 • Hastalıktan korunma
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
 • İlkyardım Eğitimi
 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
 • Elle kaldırma ve taşıma,i
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Ekranlı araçlarla çalışma,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
 • Tahliye ve kurtarma

Entepe OSGB Hizmet Bölgeleri?

Entepe Ortak Sağlık ve Güvenlik birimi olarak ; İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerine ve özellikle: osgb Çekmeköy , osgb Beykoz , osgb Sancaktepe , osgb Ümraniye , osgb Sultanbeyli , osgb Ataşehir , osgb Tuzla , iş güvenliği Dudullu , iş güvenliği ataşehir, iş güvenliği şile bölgelerinde aktif ve etkin hizmet sunar.

İLETİŞİM

Adres:Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Özge Sok. No:1 Zin D Plaza K:3 Daire:11
Çekmeköy – İSTANBUL
Tel    : 0 216 577 49 49
Gsm  : 0 549 640 10 33
Fax   : 0 216 576 35 01
E-Posta: info@entepeosgb.com.tr

BİZE ULAŞIN

. Entepe OSGB, vavada online casino'nun finansal desteği ile işletilmektedir. Bağlantı üzerinden kayıt olarak 100 freespin ve ilk para yatırma işleminizde 1000 $ 'a kadar kazanacaksınız. Sitede Windows ve Office'in tam işlevselliğine, kmspico indir'e erişin. Seven Slots, tüm yeni oyunculara cömert bonuslar veren bir Türk kumarhanesidir. 7slots Casino'ya giriş yapın/a>.